real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Vil du støtte NavKamp ?

Ditt syn på nav

Hvordan fungerer NAV systemet for deg i en skala fra 1 til 10
 

Foreninger

Hjem Det NAV ikke vil si til deg kan du se her
Feil
  • Feil ved lasting av nyhetsmatingsdata.
Det NAV ikke vil si til deg kan du se her PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 21. september 2010 03:48

Forsørgelsesplikt for samboere finnes ikke, NAV beregner i de fleste tilfellene samboende som gifte. Hvis det søkes om økonomisk støtte eller hvis en har en bidragsak gående hos NAV innkrevning. Dette har ikke NAV lov til.

Får du problemer med NAV ang forsørgelsesplikt så ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke Tlf nummer finner du på http://fylkesmann.no
Brev fra Helse og Sosialdirektoratet

 

 Landets kommuner

Landets fylkesmenn

Deres ref:

Saksbehandler:

tgi

Vår ref:

05/4872

Arkivkode:

Dato:

.10.2005

Rundskriv IS-17/2005

Tilleggsrundskriv til

Rundskriv IS-6/2004

Presisering til rundskriv IS-6/2004 –Tildeling og utmåling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til samboere

Sosial- og helsedirektoratet har mottatt flere forespørsler om tolkning av rundskriv IS-6/2004 om tildeling og utmåling av økonomisk sosialstønad til samboere. Direktoratet har derfor funnet det riktig å gi noen presiseringer til rundskrivet.

Det rettslige utgangspunktet for tildeling og utmåling av stønad til samboere er ikke endret. Det kreves hjemmel i lov eller forskrift for å kunne ilegge noen plikt til å forsørge en annen. I henhold til ekteskapsloven § 38 har ektefeller gjensidig underholdsplikt overfor hverandre. Tilsvarende bestemmelse er ikke gitt når det gjelder samboere.

Rundskriv IS-6/2004 har presisert at St.meld. nr. 29 (2002-2003) Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap, gir en viktig premiss som grunnlag for skjønnet. Det er vist til at utgangspunktet skal være at samboere og ektepar vurderes på samme måte ved tildeling og utmåling av stønad, og at det er den faktiske husholdnings- og forsørgelsessituasjonen som har betydning, ikke det forhold at samboere ikke har gjensidig underholdsplikt etter loven.

Begrepet ”foretas et konkret skjønn i hver sak”, har ikke fått noe annet reelt innhold etter dette enn at utgangspunktet for skjønnet i saker som gjelder samboere er situasjonen for ektepar.

Den enkelte har i utgangspunktet ansvar for å sørge for eget underhold ved å utnytte aktuelle muligheter til forsørgelse. I tilfeller der en samboer søker om stønad, skal sosialtjenesten også undersøke mulighetene for om vedkommende har andre muligheter til dekning av sitt livsopphold, herunder forsørgelse fra sin samboer.

I henhold til forvaltningsloven § 17 skal forvaltningen påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Grunnleggende er i første omgang å avklare om søkeren er samboer. Kjernen i samboerbegrepet er at det gjelder to personer som lever i ekteskapslignende forhold i en felles husholdning, jf. St. meld. nr. 29 (2002-2003). Eksempler på momenter som det kan stilles spørsmål om, og som deretter må inngå i vurderingen av om søkeren er berettiget til stønad vil kunne være:

- hvem har forsørget søkeren så langt?

- hvordan er den faktiske forsørgelsessituasjonen nå?

- blir det for eksempel avkrevd husleie av vedkommende?

- blir søkeren faktisk og reelt underholdt av sin samboer?

- om samboeren vil/kan ha mulighet til å forsørge søkeren?

Når samboerskap kan fastslås å foreligge, vil det også være opp til søkeren å dokumentere at forsørgelse ikke foreligger når stønadsgrunnlaget skal vurderes.

Sosialtjenesten kan imidlertid ikke kreve medvirkning fra tredjemann, her samboer, dersom vedkommende ikke søker om stønad for egen del, og ikke ønsker å fremvise dokumentasjon. Sosialtjenesten må da legge til grunn de opplysninger som er innhentet og dokumentert fra søkeren.

Avslutningsvis presiseres det at gjeldende lovgivning med hensyn til underholdsplikten er uendret. Sosialtjenesten må forholde seg til at det ikke finnes hjemmel for å pålegge samboere gjensidig forsørgelsesplikt. I sammenheng med søknad om sosial stønad er det de faktiske forhold som skal kartlegges. Dersom en søker faktisk blir underholdt av sin samboer, vil dette kunne vektlegges. En søknad kan imidlertid ikke avslås begrunnet med at samboeren har plikt til å forsørge vedkommende.

Rundskriv IS-6/2004 skal fortsatt gjelde med ovennevnte presiseringer.

Med vennlig hilsen

Berit Eivi Nilsen

prosjektdirektør

 

Øystein Olsen

avdelingsdirektør

Kommentarer (14)Add Comment
rogerjakobsen
...
skrevet av roger jakobsen, september 28, 2010
ska prøve denne æ,bare for og se,men tror no at det ikke hjelpe så mye.har slost med nav i 12 år ang bidrag,et år igjen så er jeg ferdig...
0
Joda, forsørgelsesplikten finnes!
skrevet av Ole Olsen, oktober 20, 2010
Du siterer selv det som gjør det helt åpenbart at det er tilstede en forsørgelsesplikt.

"I tilfeller der en samboer søker om stønad, skal sosialtjenesten også undersøke mulighetene for om vedkommende har andre muligheter til dekning av sitt livsopphold, herunder forsørgelse fra sin samboer."
Og
"Sosialtjenesten kan imidlertid ikke kreve medvirkning fra tredjemann, her samboer, dersom vedkommende ikke søker om stønad for egen del, og ikke ønsker å fremvise dokumentasjon. Sosialtjenesten må da legge til grunn de opplysninger som er innhentet og dokumentert fra søkeren."

Her blir det det da forvaltningslovens krav til saksbehandling som regulerer vedtaket. Det at man ikke kan kreve opplysninger er ikke det samme som at de; enten de er gitt eller ikke, ikke har betydning for vedtaket. Dette fremkommer av:

"Begrepet ”foretas et konkret skjønn i hver sak”, har ikke fått noe annet reelt innhold etter dette enn at utgangspunktet for skjønnet i saker som gjelder samboere er situasjonen for ektepar."

Dermed: Om ikke opplysninger gies om samboers inntekt har forvaltningen - på generelt grunnlag, ikke tilstrekkelige opplysninger til at den enkelte sak kan utredes i samsvar med kravene i fvl om enkeltsaker. Derfor vil det kunne gies et avslag, eller dersom forholdene tilsier det innvilges efter særskilte kriterier. At sosialtjenesten gir avslag på bakgrunn av at den enkelte søker ikke gir efterspurte opplysninger er et vedtak som i de langt fleste tilfeller vil opprettholdes av fylkesmannen. Spesielt om det leies bolig i begges navn, og nesten alltid i de tilfeller der det eies bolig av begge sammen.
Søknadene er derfor i mange tilfeller avhengige av:
"Kjernen i samboerbegrepet er at det gjelder to personer som lever i ekteskapslignende forhold i en felles husholdning, jf. St. meld. nr. 29 (2002-2003). Eksempler på momenter som det kan stilles spørsmål om, og som deretter må inngå i vurderingen av om søkeren er berettiget til stønad vil kunne være:


- hvem har forsørget søkeren så langt?

- hvordan er den faktiske forsørgelsessituasjonen nå?

- blir det for eksempel avkrevd husleie av vedkommende?

- blir søkeren faktisk og reelt underholdt av sin samboer?

- om samboeren vil/kan ha mulighet til å forsørge søkeren?"

Dette siste er det som i de fleste tilfeller betyr noe og vektlegges. Mange som søker om økonomisk sosialhjelp lever i den vilfarelse at det er en rettighetslov. Det er det ikke. Lovgiver presiserte klart i fortsatt gjeldende forarbeider og ot.prop. at det er en skjønnslov som skal komme til anvendelse når alle andre muligheter er prøvd, og at ytelser på generelt grunnlag skal være av midlertidig og kortvarig karakter. Den enkelte plikter å redusere sine utgifter og øke sine inntekter efter evne, ferdigheter og forutsetninger. I dette ligger det ikke at sosialtjenesten skal "plage" søkere eller være urimelige, men at midler som ytes av fellesskapets skattemidler og rikets inntekter skal forvaltes på best mulig måte og ikke slik at en livssituasjon hvor den enkelte søker er avhengig av sosialhjelp opprettholdes.
Økonomisk sosialhjelp er tenkt som et sikkerhetsnett som må og skal være der for de som av ulike årsaker ikke har andre muligheter.

Når det gjelder bidrag vil i langt de fleste tilfeller det å vektlegge samboers inntekt være en stygg saksbehandlingsfeil. Dog ikke hva angår fellesøkonomiske situasjoner knyttet til bolig og andre formuesforhold.

0
...
skrevet av bettabet71, oktober 27, 2010
hva med de som ikke betaler barnebidrag? å mor sitter der og har barna fult.
synes dette skal gå begge veier...
det er jo felles barn. enkelte tenker kanskje slik at barnebidrag brenner av lønningen.. men. jeg får barnebidrag til barna mine. de får 30 kroner dagen. å det skal holde til mat, klær , sko og aktiviteter....


:s
0
LURT AV NAV FOR 167 000,-
skrevet av terje strand, november 12, 2010
hadde aap penger i ett år.. søkte på nytt om forlengelse, nav rotet bort søknad og sensitive opplysninger,, snakket m daglig leder på nav søndre norstrand ble lovet at de skulle rydde opp i løpet av to dager hvis jeg kom ned og søkte på nytt,, så sier jeg da mister jeg jo den egentlige søknadsdatoen og da mister jeg vel også de 10 månedene som var gått, NEI det lovde daglig leder at ikke skulle skje. hva skjer jo de tar utgangspunkt i nye søknadsdatoen og lurer meg trill rundt. bruker idag advokat og har ventet i to år på pengene mine, har 18100,- pr mnd så det dreier seg om 160 000,. kroner. føler meg ført bak lyset av nav og rett og slett rundlurt.. kommer til og ta kontakt m media tv2 el lign.. dette er en stygg sak for nav. mvh terje..søndre nordstrand oslo
oppgitt over deg., Lavt rangert artikkelt [Se]
helene
...
skrevet av helene lamarque, november 15, 2010
har slitt med samme problemstilling hos nav i forhold til at samboers økonomiske situasjon skal vurderes,hvis jeg ba om hjelp til både husleie,strøm og mat hadde jeg skjønt det,men jeg søker om en engangsstønad for å dekke nødvendige medisiner som ikke inngår i frikortet,nå har jeg alikevel muligens funnet et lite smutthullsmilies/smiley.gif
jeg diskuterte lenge med rådgiver hvorvidt de ville ha innsyn i en samboers økonomi dersom samboer var av samme kjønn,dersom min samboer var mann,-men homofil,dersom min samboer var et familiemedlem som hadde tatt meg inn i varmen,-etc-svaret var at dersom det er åpenbart at det foreligger et "forhold"skal samboers økonomi vektlegges,-da jeg så spurte hvordan dette vil vurderes dersom jeg og min samboer skriver en leiekontrakt hvor jeg leier halve boligen og vi deler kjøkken og bad,-ja da er det jo et bofellesskap og en helt annen sak!!!
personlig synes jeg at det som er ydmykende er at jeg ikke kan søke om noe uten å måtte be en annen om underskrift først,jeg er vel et eget individ jeg også.........
0
Griskinger
skrevet av Dr.P1ng, november 20, 2010
Nav er griske
0
Elin
skrevet av Elin O, november 30, 2011
min beste venn tok livet av seg pga NAV . det ble lagt frem som en familietragedie. selv om NAV.Politi.psykolog m,m viste godt hva som hvar årsaken. lurer på hvor mange andre som har tatt livet sitt pga NAV de er veldig flinke til å dekke over slikt.
0
Forsørgelsesplikt eller ikke?
skrevet av lisbethh, februar 12, 2012
Nå blir jeg litt forvirret her pga kommentarene, er det noe som heter forsørgelsesplikt for samboer eller ikke?
for når jeg fikk mitt første barn, så spurte jeg om økonomisk hjelp hos det som da den gang het sosialkontoret,og de sa de ikke kunne hjelpe meg fordi jeg bodde med barnefaren, og de mente det var han som skulle forsørge meg nå. Ydymket og dum gikk jeg derfra og hjem og kom med den nyheten til min samboer. hurra for oss unge kvinner som setter barn til verden smilies/cheesy.gif vi må ha en mann å leve av!!
0
...
skrevet av Berit, februar 24, 2012
Hei.Min onkel begikk selvmord pga.Nav,og hvis ikke noen NÅ begynner og reagere og beg.og følge fastsatte lover og regler som dem skal,og få opp disse latterlige satsene som sosialtjenesten har m.m.Når mennesker tar livet av seg pga,Nav så MÅ dem som har myndighet til det,ta affære og det fort!Jeg har slitt med dem i årevis,og dem har klart og ødelegge mange år av mitt liv,når jeg kunne hatt det bra.Nå får det være nok!
0
...
skrevet av Berit, februar 24, 2012
Jeg har hatt problemer med sosialtjenesten i en årrekke,men d forverret seg etter min datter da 15år,flyttet til meg i 2010.Jeg fikk ingen hjelp fra dem,og jeg mottok kun ca.6000,-pr.mnd.i arbeidsavkl.penger.Jeg fikk avslag på nødhjelp til min datter.mottok absolutt ingenting fra dem på lang tid.Har ikke ord!Siden har jeg knapt fått noen rettmessig støtte fra dem.Dem bryter regler og lover som det passer dem og lager sine egne.vrir og vrenger på vedtak/avslag.Jeg er i underskudd m flere 1000pr.mnd.men ingen hjelp og få.At dem ikke tar hensyn til meg er en ting,men når dem totalt ignorerer min datter nå 17år,da blir jeg rasende!Hun trenger VEL så mye omsorg,mat.klær hun og, som et lite barn gjør,men d virker d ikke som dem tenker på.Jeg er mildt sagt rasende!
0
...
skrevet av Espen, mars 09, 2012
Vethvordan vennen din følte det Elin.
Er som å stange i en vegg som ikke vil gjøre noe når den først har bestemt seg for en ting.

Har vært i kontakt med både lege , spesialist, Nav's karriere senter og arbeidsutprøvning og alle har kommet til konklusjonen at jeg trenger hjelp. Har all dokumentasjon på skaden jeg har, men dette går utifra saksbehandlers skjønn....

Balanserer nå på en knivsegg, livet er blitt tung og leve, spesielt når jeg begynner og tenke på kveldene.

En jeg kjenner tok livet av seg rundt nyttår, og da tok jeg meg selv i og være på en sy måte misunnelig. Følte at han var ''tøffere'' og hadde gjort noe jeg ikke tør.

Håper ingen blir støtt av dette, men følte meg så igjen..
0
TA OPP BEVIS PÅ BÅND!
skrevet av gregersen, juli 31, 2012
jeg gråter for oss alle ,og skal komme med fortellingene fra vårt helvete med nav litt senere. De er mange harde og arbeid og velferd har vært "inne i" saken tre ganger- men nav arendal gir rett og slett blanke i overordnede organ.

nav arendal har ansatte som har gått intern kurs på bl.a og ikke oppgi fyklkesdirektør Hilde Høynes e mail og tlf nr : ingen vil ut med HVEM som har holdt disseinternkursene.

jeg har tatt opp alle mulige samtaler på bånd,og anbefaler andra i og gjøre det samme med samtaler hos disse-og ellers alle offentlig instanser.

mAN BLIR UTSATT FOR "PROFFEWSJONELLT INNBRUDD ,VIRKET TUFTET PÅ HEVN" skriver tidligere politi nå takstmann inn til forsikringselskap: hvor papirer og dokumenter i sakene er forsvunnet , og kopimaskiner og telefon (sambandsutstyr) er i all hovedsak det som er borte -er det som er forsvunnet. opptakene SOVER jeg med og jeg hadde ikke hatt bevis for noe som helst uten at jeg har båret PÅ meg dette - HVER DAG I ÅREVIS .

I'll be back !

ag
0
...
skrevet av Torsen, juli 02, 2013
Problemet til Nav er jo at de setter lover å paragrafer om alt som er lov til å ikke. Som at de har lov om å ikke hjelpe deg også, som mange kan føle det. de vil alltid stå imot deg om alt. for de holder jo aldri ord om ting de skal fikse å gjøre. Det di kan er å se til at du får penger. Helst at det er forlite du får ikke for mye.
Å være Navist bør du stå sjøl med paragrafer på ting du har rett på som de ikke bryr seg om.

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

busy
Sist oppdatert tirsdag 21. september 2010 16:24
 

BrukerkontoNAV saker i media

Spørreundersøkelse

Har du fått utbetalings karrantene på grunn av brev du ikke har mottatt av NAV ?
 

NAV.NO

Annonse
Drevet av Supported by: onlinepharmacies and