real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Vil du støtte NavKamp ?

Ditt syn på nav

Hvordan fungerer NAV systemet for deg i en skala fra 1 til 10
 

Foreninger

Hjem
Feil
  • Feil ved lasting av nyhetsmatingsdata.
Klage på bidragstrekk kan gi over 100% økning i bidragstrekket PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
fredag 24. september 2010 02:18

NAV Innkrevning har truet med å trekke ytterligere 2332 kr på min uførepensjon, så derfor tør jeg ikke klage mer til dem. Viser til min egen sak der NAV innkrevning svarte med å doble bidragstrekket til over 4250 kroner pr mnd da jeg klaget på bidragstrekk.  Da jeg ikke har bidragsevne ifølge NAV, så skal jeg ikke betale bidrag. Dette står i vedtaket som du kan lese her.

 

Side 1 av 2 klikk her

Side 2 av 2 klikk her

Det som er merket rødt. NAV bekrefter at jeg ikke har bidragsevne.
Saksbehandler har funnet ut av sine undersøkelser som en NAV annsatt skal gjøre før det fattes riktig vedtak, og da har hun funnet ut at jeg får barnetillegg for bidragsbarnet.

 

Bevis på at saksbehandler ikke gjorde jobben sin og fattet et uriktig vedtak kan du se her. Klikk her

Håper NAV kan ta til fornuft å slutte å stjele over 4200 kroner pr måned fra trygden min, Jeg trenger pengene sårt til bla.a medisinsk oppfølging.

Hvis det stemmer det som står i dette vedtaket, så må jeg i tillegg betale et gebyr til NAV på 860 kroner for at NAV avgjør om jeg skal betale bidrag eller ikke. Hvis NAV kommer til å forandre på dette vedtaket, så har denne saksbehandlingen kostet meg 1720 kroner hvis jeg forstår dette riktig.

 

Viser til en annen sak i Fanaposten17/09-2010  som har mange likhetstrekk For oss som er inne i NAV systemet så kommer ikke dette som en bombe. Det er bare slik våre hverdagsliv med NAV er  Les mer - Klikk her

 

 

Kommentarer (6)Add Comment
0
Hva er problemet?
skrevet av Birger, september 27, 2010
Derom du mottar barnetillegg for det aktuelle barnet i din uførepensjon, så skal du betale bidrag tilsvarende barnetillegget og dersom du ikke mottar tillegget skal du det ikke pga.manglende bidragsevne.

NAV Forvaltning fastsetter og endrer underholdsbidrag, mens NAV Innkreving har ansvar for å kreve inn det fastsatte eller endrede underholdsbidraget.

Dersom du er uenig i fastsettelses/endringsvedtaket kan du klage. Klagefristen er normalt 3 uker i bidragssaker. Dersom klagefristen ikke overholdes kan vedtaket normalt ikke omgjøres til skade for den andre parten.
Dersom vedtaket inneholdt feil åpenbare feil mht. faktum og NAV hadde tilgang til riktige opplysninger da vedtaket ble fattet så kan det foreligge ha så kan NAV bli ansvarlig for økonomisk tap du er påført somfølge av dette. I slike tilfeller må bidraget beregnes riktig med virkning fremover i tid(slik at ikke bidragsmottaker blir ufrivillig skadelidende tilbake i tid). Det økonomiske tapet du vil kunne ha rett til å få dekket i slike tilfeller er da normalt det du har betalt for meget i perioden frem til riktig bidrag er beregnet.

Hilsen en som har peiling.
0
Hva er problemet ?
skrevet av Jan Gundersen, september 27, 2010
Jo problemet er at dokumentasjonen i artiklen "klikkbare" linker beviser at jeg ikke får barnetillegg på trygden, og har heller aldri mottatt dette.

Da jeg ikke så dette på "lønnslippen" fra NAV så tok jeg en telefon til saksbehandler som fortalte meg at dette var bakt inn i trygden. Jeg slo meg så til ro med dette, men da NAV innkrevning begynte å kreve meg for over 4250 kroner i måneden på minstepensjon, så reagerte jeg og gikk til lokalkontor for å sjekke dette opp der. Da fant de ikke noe barnetillegg som var innbakt i trygden. Da viste det seg at saksbehandler ikke kan ha undersøkt dette når jeg ringte henne første gangen, for da hadde hun funnet ut av dette den første gangen. Så dette må gå under dårlig og uansvarlig saksbehandling. Saksbehandler hadde rett på noe. Det var at jeg ikke har bidragsevne og derfor ikke skal betale bidrag.

Når det gjelder økonomiske tap jeg er påført på grunn av dette så er det snakk om en del 1000 kroner utenom bidraget som NAV har stjålet av meg.

Det at jeg har fått en forverret helsesituasjon på grunn av denne saksbehandlingsfeilen på grunn av livsnødvendige medisiner jeg ikke har råd til å kjøpe, samt at jeg ikke har råd til å kjøre over 30 mil for å komme meg til og fra min fastlege som kjenner meg og mine helseproblemer for vanlig oppfølging hver 2 mnd som jeg har gjort i mange år nå. Og nå i tillegg blir innlagt på sykehus å får vite at helsen min har blitt enda mer svekket på grunn av medesinmangelen så må noen på NAV ta dette på alvor da det går på liv og helse.

Hilsen
Jan Gundersen
0
Underholdsbidrag
skrevet av Birger, september 28, 2010
Gundersen! Jeg ser nå at det fremgår av "lønnsslippen" din at du ikke lenger får barnetillegg fra 01.05.10. Altså at du mottok barnetillegg før dette.
Vedtaket om fastsettelse/endring av underholdsbidrag er datert i september 2009 og det er faktum på dette tidspunktet som skal legges til grunn i dette vedtaket. Altså vedtaket er åpenbart riktig.

Dersom det skjer endringer i forhold av betydning for størrelsen på underholdsbidraget (les: for eksempel i inntekten din) etter dette så må du søke om endring av bidraget. Grunnen til at du må søke om dette er at underholdsbidragegentlig er et privatrettslig forhold mellom deg om bidragsmottaker/barnet.

Som alle andre i dette landet har du selv et ansvar for å følge opp slike forhold. Ikke skyld på andre når det er din feil.

Siden underholdsbidrag som hovedregel bare endres frem i tid, så anbefaler jeg deg å snarest sette frem krav om endring av underholdsbidraget.
0
Ang barntillegg
skrevet av Jan Gundersen, september 28, 2010
For å rette deg litt. Det står : fra 1.5.10 utbet det ikke forsørgingstillegg i pensjonen. I NAV Larvik kan vi ikke se i systemet før 1.5.10

Dette på grunn av ommlegging av datasystemet til NAV. Dette var dokumentasjonen jeg hadde når dette ble scannet for å få et stempel fra NAV

Til opplysning så har jeg holdt på med denne saken siden desember 2009. Altså nesten 1 år, vært på lokalkontor, telefoner, brev osv osv.
Presse
...
skrevet av Lisbeth Bechmann, september 30, 2010
Du som påstår å ha peiling her, må vel bare bøye deg i støvet å innrømme at dette er gruelig innvikla.. Har EN kommentar til dette : Er det noe rart folk blir syke av å forholde seg til NAV??? Virker som motarbeiding er mottoet her...
NAVigatør
Barnetillegg og barnebidrag
skrevet av NAVigatør, oktober 20, 2011
Fra: http://www.nav.no/rettskildene...147684.cms


Barnetillegg og barnebidrag

[Endret 10/06, 1/11]

Barnetillegg skal alltid utbetales til pensjonsmottakeren sammen med øvrige pensjonsytelser.

Tidligere ble barnetillegget utbetalt til den som hadde omsorgen for barna, og barnetillegget ble utbetalt gjennom bidragsfogden. Det utbetalte beløpet gikk da til fradrag i underholdsbidraget som pensjonisten skulle betale. Denne bestemmelsen ble endret 16. juni 1994 og fikk virkning også for tilfeller oppstått før ikrafttredelsen. Det er altså pensjonsmottakeren og/eller bidragsfogden som er ansvarlig for at barnetillegget i dag kommer barnet til gode ved frivillig betaling eller innfordring. Barnebidraget blir ikke lenger delt opp i en barnetilleggsdel som utbetales direkte og resterende bidrag som betales frivillig eller gjennom bidragsfogden.

Det kan forekomme at barnetillegget er høyere enn fastsatt bidrag. I slike tilfeller skal barnetillegget likevel utbetales til pensjonisten. Alle som betaler bidrag er regnet som forsørger av barnet. I de fleste tilfeller vil jo også barnet ha samvær med bidragspliktig og vedkommende vil derfor ha utgifter i forhold til barnet som overstiger bidraget. Også pensjonsmottakere kan avtale frivillige ordninger for betaling av bidrag. Det er derfor ikke noen nødvendig kobling mellom barnetillegg og barnebidrag. NAV skal likevel være oppmerksom på at bidragsfogden i henhold til barneloven § 70 fortsatt har rett til å ta opp en heving av bidraget på eget initiativ. Fra 27.11.1998 (lov nr. 69) kan også NAV Innkreving sette fram krav om at barnetillegget skal utbetales til dem, jf. folketrygdloven § 22‑3a .


Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

busy
Sist oppdatert mandag 27. september 2010 22:53
 

BrukerkontoNAV saker i media

Spørreundersøkelse

Har du fått utbetalings karrantene på grunn av brev du ikke har mottatt av NAV ?
 

NAV.NO

Annonse
Drevet av Supported by: onlinepharmacies and